Ordförande har ordet

2019-04-20, Årsmötet protokoll 30 mars 2019
Årsmöte med Veterantraktorklubben Norrtelje lördagen den 30 mars 2019

1. Bengt öppnar mötet och hälsar alla 54 medlemmar välkomna till Bergsstugan i Norrtälje.

2 a. Bengt Ericsson valdes till ordförande av årsmötet.
b. Mats Sigvardsson valdes till sekreterare för årsmötet.
c. Bengt valdes till pressreferent.
d. Ulrika Sandqvist samt Cristina Ericsson valdes till protokollsjusterare.

3. Upprättande och godkännande av röstlängd. Godkändes av mötet.

4. Dagordningen godkändes av mötet.

5. Frågan om mötet blivit behörigt sammankallat, godkändes av mötet.

6. Redogörelse för verksamheten samt ekonomisk rapport för 2018 redovisades,
godkändes av mötet.

7. Inventarieförteckningen redovisades, godkändes av mötet.

8 a. Klubbens ekonomi redovisades, godkändes av mötet.
b. Revisionsberättelsen lästes upp, godkändes av mötet.
c. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet.

9. Verksamhet samt budgetfrågor diskuterades. Nybygget slutredovisas vid nästa årsmöte

10. Medlemsavgiften för 2020 beslöts vara oförändrad dvs 200 kr.

11. Valberedningen redogjorde för sitt arbete.

12. Beslöt att antalet ledamöter samt ersättare ska vara 18 st.

13. Bengt Ericsson valdes enhälligt av mötet att fortsätta ytterligare ett år som ordförande.

14. Övriga ledamöter valdes enligt valberedningens förslag (enl lista som lämnades ut.)

15. Omval enligt lista av revisor samt revisorsersättare.

16. Omval enligt lista av valberedning samt till Färsna gårdsråd.

17. Ordförande Bengt Ericsson 381204-1212 samt vice ordförande Michael
Hagström 770419-0250 tecknar klubbens föreningskonto var för sig.

18. Inga inkomna ärenden eller motioner att behandla.

19. Inga ändringar i klubbens stadgar förelåg.

20. Inga övriga frågor att behandla.

21. Joakim Höök tilldelades årets pris för ”Goda insatser för traktorklubben”

22. Bengt avslutar mötet och tackar för den stora uppslutningen.

Norrtälje den 7 april 2019

Mats Sigvardsson, sekr Ulrika Sandqvist, just Christina Ericsson, just

Bengt Ericsson, ordförande

Tidigare brev från ordförande trans